Half Marathon (21.1km)

21km

(MEN 1st Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 21038 Arjun Tudu 1:07:03
18-25Yrs 21312 Rakesh Kumar Verma 1:09:00
26-30Yrs 21033 Anoop T.K 1:09:35
31-35Yrs 21132 O Sanaton Singh 1:13:10
36-40Yrs 21300 Sunder Pal 1:18:11
41-50Yrs 21305 Rudreswardeka 1:18:12
51-60Yrs 21299 Surendra Kumar 1:25:00
60+ Yrs 21099 Kuldeep Singh 1:42:48

21km

(MEN 2nd Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 21308 Pramod Kumar 1:07:03
18-25Yrs 21243 Sunil Kumar Yadav 1:10:15
26-30Yrs 21075 Dulu sarkar 1:11:49
31-35Yrs 21309 Sujeet Prakash Jha 1:27:00
36-40Yrs 21090 Jai Prakash 1:48:11
41-50Yrs 21207 Sandeep Kumar 1:23:27
51-60Yrs 21050 Awadhesh Singh 1:33:10
60+ Yrs 21053 BHARAT KUMAR GUPTA 3:14:24

21km

(MEN 3rd Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 21102 Kunal Kumar 1:08:10
18-25Yrs 21248 Surat Raj Subba 1:11:28
26-30Yrs 21277 Subhankar Ghosh 1:12:07
31-35Yrs 21271 Santosh ray 1:27:41
36-40Yrs 21144 Pradeep Kumar 1:52:22
41-50Yrs 21242 Sunil Kumar Saini 1:24:20
51-60Yrs 21092 Jawahar Prasad 1:36:44
60+ Yrs None None None

21km

(WOMEN 1st Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 21150 Pratima Tudu 1:27:35
18-25Yrs 21125 Nikki Rai 1:38:52
26-30Yrs 21250 Swarn Jha 1:54:51
31-35Yrs 21156 Priyanka Gupta 3:17:20
36-40Yrs None None None
41-50Yrs 21058 Bula Mondal 1:58:10
51-60Yrs None None None
60+ Yrs None None None

21km

(WOMEN 2nd Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 21236 Suman Bharti Lalita 1:30:03
18-25Yrs 21228 Srishti Sinha 2:41:59
26-30Yrs 21118 Meena Chaudhary 1:55:19
31-35Yrs None None None
36-40Yrs None None None
41-50Yrs 21119 Meenal Dwivedi Tripathi 2:09:18
51-60Yrs None None None
60+ Yrs None None None

21km

(WOMEN 3rd Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 21296 Susheela Rai 1:32:37
18-25Yrs None None None
26-30Yrs 21200 Rohini 2:05:13
31-35Yrs None None None
36-40Yrs None None None
41-50Yrs None None None
51-60Yrs None None None
60+ Yrs None None None

facebook
instagram
twitter
youtube