10K Run (10km)

10km

(MEN 1st Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 10002 Aasman Sundi 0:31:37
15-17yrs 10395 Nitish Kumar 0:36:38
18yrs-25yrs 10205 Rahul Kumar 0:33:21
26yrs-30yrs 10398 Ajay Kumar 0:33:33
31yrs-35yrs 10115 Kishan Lal Kosariya 0:35:11
36yrs-40yrs 10072 Dinesh Yadav 0:54:12
41yrs-50yrs 10354 MD Prawez Alam 0:37:07
51yrs-60yrs 10455 Nirmal Kumar 0:42:33
60+ yrs 10292 Shivnarayan Prasad 1:01:36

10km

(MEN 2nd Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 10150 Mukund Banra 0:31:37
15-17yrs 10114 Keshav Kumar 0:37:09
18yrs-25yrs 10406 Buddha Singh 0:33:28
26yrs-30yrs 10302 Sri Krishan Rana 0:34:12
31yrs-35yrs 10324 Varun Kumar 0:43:52
36yrs-40yrs 10165 Niraj Kumar Singh 0:55:48
41yrs-50yrs 10155 Nakshatra Pal Singh 0:44:04
51yrs-60yrs 10451 Surendra Yadav 0:48:08
60+ yrs None None None

10km

(MEN 3rd Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 10410 Pritam Kumar Bharthi 0:33:03
15-17yrs 10251 Rohit Kumar 0:38:05
18yrs-25yrs 10454 Ranjendra Kumar Bind 0:33:30
26yrs-30yrs 10227 Rajkumar Maurya 0:38:45
31yrs-35yrs 10238 Ranjan Kumar Sah 0:45:54
36yrs-40yrs 10045 Atul Pal 0:57:34
41yrs-50yrs 10281 Shailesh Shukla 0:50:04
51yrs-60yrs 10098 Jay Prakash Singh 0:51:33
60+ yrs None None None

10km

(WOMEN 1st Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 10408 Shanti Rai 0:37:50
15-17yrs 10153 Nagma Khan 1:06:37
18yrs-25yrs 10109 Kalpana Kumari 0:45:30
26yrs-30yrs 10196 Priyanka Devi 1:05:01
31yrs-35yrs 10461 Madhvi 1:08:29
36yrs-40yrs 10093 Hina Shekhar 1:09:28
41yrs-50yrs 10359 Sunita Sarafa 1:10:39
51yrs-60yrs None None None
60+ yrs None None None

10km

(WOMEN 1st Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 10408 Shanti Rai 0:37:50
15-17yrs 10153 Nagma Khan 1:06:37
18yrs-25yrs 10109 Kalpana Kumari 0:45:30
26yrs-30yrs 10196 Priyanka Devi 1:05:01
31yrs-35yrs 10461 Madhvi 1:08:29
36yrs-40yrs 10093 Hina Shekhar 1:09:28
41yrs-50yrs 10359 Sunita Sarafa 1:10:39
51yrs-60yrs None None None
60+ yrs None None None

10km

(WOMEN 2nd Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 10248 Rima Patel 0:37:58
15-17yrs 10128 Madhuri Kumari 1:51:54
18yrs-25yrs 10113 Kavita Kumari 0:55:42
26yrs-30yrs 10411 Anamika Singh 1:08:55
31yrs-35yrs 10364 Aarti Sehgal 1:35:27
36yrs-40yrs 10001 Aanchal Maitin 1:09:37
41yrs-50yrs 10360 Deepa Rani 1:15:21
51yrs-60yrs None None None
60+ yrs None None None

10km

(WOMEN 3rd Prize)
Age Group Bib Number Name Timing (H:MM:SS)
Open 10091 Hemlata Sharma 0:38:06
15-17yrs None None None
18yrs-25yrs 10313 Swati Kumari 1:00:00
26yrs-30yrs 10272 Sanyukta Bharti 1:21:26
31yrs-35yrs None None None
36yrs-40yrs 10141 Meenakshi 1:26:09
41yrs-50yrs 10351 Jaymala Mishra 1:16:38
51yrs-60yrs None None None
60+ yrs None None None

facebook
instagram
twitter
youtube